Zásady ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů pro marketingové účely

Jelikož se obchodní společnost J.Šabaka & R.Koprolín, s.r.o. Cejl 514/46, Brno IČO: 06412793, kontaktní e-mail info@ubytovani-rak.cz, snaží neustále zlepšovat nabízené služby a nabízet svým zákazníkům co nejlepší servis, potřebuje nakládat s osobními údaji zákazníka nad rámec nakládání nutného pro plnění smlouvy nebo zákonných povinností správce, proto žádá zákazníka o souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v souladu s níže uvedenými zásadami.

1. Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. 4. 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“.
2. Správcem ve smyslu Nařízení je obchodní společnost J.Šabaka & R.Koprolín, s.r.o. Cejl 514/46, Brno IČO: 06412793, kontaktní e-mail info@ubytovani-rak.cz, dále jen „Správce“.
3. Souhlas s použitím osobních údajů k níže vymezeným účelům uděluje zákazník ve snaze přispět ke zlepšení služeb správce výslovně a dobrovolně, a to na dobu maximálně 10-ti let ode dne jeho udělení, přičemž svůj souhlas je zákazník oprávněn kdykoli odvolat.
4. Udělením souhlasu se zpracováním zákazníkem poskytnutých osobních údajů, a to zejména firmy, IČ, DIČ, jména, příjmení, poštovní adresy, adresy elektronické pošty, telefonního čísla, informací o provedených objednávkách, jakož i případné další zákazníkem poskytnuté údaje (dále jen „osobní údaje“), zákazník jakožto subjekt údajů, výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely správce, tj. zejména pro nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování zákazníka za účelem průzkumu trhu, kdy je zákazník kontaktován elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím emailu.
5. Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo nebo prostřednictvím svých zaměstnanců.
6. Veškeré osobní údaje budou užívány primárně pro vnitřní potřebu správce a třetím osobám budou poskytovány pouze v případech, kdy je toto nezbytné pro dosažení daného marketingového účelu.
7. Takto budou údaje předávány pouze a jenom v nezbytném rozsahu, přičemž správce zabezpečí jejich další zpracování v souladu s Nařízením, aby byla v maximální míře šetřena práva zákazníka.
8. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, ani třetím osobám.
9. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že případné chyby v uvedení osobních údajů nemohou jít k tíži správce.
10. Zákazník má právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, uplatnit právo na přenositelnost údajů, to vše za předpokladu, že to není v rozporu se zákonnými povinnostmi či oprávněnými zájmy správce. Zákazník má také právo podat stížnost u dozorového úřadu.
11. Při zpracování osobních údajů může docházet k automatizovanému rozhodování a profilování, a to zejména z důvodu zlepšení služeb a vytváření nabídky dle potřeb zákazníka.
12. Správce nemá zájem osobní údaje zpracovávat za jiným, než uvedeným účelem, pokud je již nezpracovává z jiného zákonného důvodu.
13. Zákazník má právo žádat Správce o potvrzení, zda jsou osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo na přístup k těmto osobním údajům a výše uvedeným informacím.
14. Správce může požadovat po zákazníkovi úhradu administrativních nákladů potřebných k vyhotovení dalších kopií zpracovávaných osobních údajů.
15. Zákazník jakožto subjekt údajů poskytuje správci své osobní údaje k dalšímu zpracování dobrovolně.
16. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možno kdykoli odvolat, a to emailem, nebo písemně, prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.
17. Na udělení či neudělení souhlasu není vázáno plnění smlouvy ze strany správce, či jakékoli omezení sjednaných služeb.
18. V případě jakékoli nejasnosti či dotazů k nakládání s osobními údaji má zákazník možnost kontaktovat správce prostřednictvím kontaktního e-mailuinfo@ubytovani-rak.cz, popřípadě výše uvedeného sídla.